How to Chinese

量词learning Time: Measure words【part Ⅲ】

Pubdate:2023-02-14

Hey, everyone!
Last month we had two videos on measure words. 
Can you use them correctly?

jiàn
tiáo
shuāng
tào
zhī
tóu


Now let's get back to "1-Minute Express Chinese
and continue our study of measure words!
yí ge tái dēng
台灯
yí ge bīng xiāng
冰箱
yí ge xiǎo háir
小孩儿

zhāng

 

yì zhāng zhuō zi
桌子
yì zhāng zhǐ 

yì  yǐ zi
椅子
yì  sǎn
 
zuò

 

yí zuò shān
yí zuò gāo lóu
高楼
 zuò qiáo

kuài


yí kuàir táng
块儿
yí kuàir shǒu biǎo
块儿手表
 kuàir xiāng zào
块儿香皂

 

 Nǐ xué huì le ma?
你学会了吗?


If you want to study Chinese in China or participate in more interesting activities,
please contact uscool


 

Contact us with your questions

Please fill in the fields below and we will try to help you

XMandarin Qingdao

 • Address:
  Floor 20th, Building A, Central international (zhonghuan) Plaza, No. 19 zhangzhou Er Lu, Qingdao, China
 • Call Us:
  (86)532-85890993
  (86)15275258316
 • Mail Us:
  study@xmandarinchinese.com
 • Wechat:
×